28.10.1903
Sejm Śląski podjął uchwałę o utworzeniu publicznego zakładu poprawczego w Księstwie Cieszyńskim dla chłopców między 13. a 18. rokiem życia.

27.03.1911
Rozpoczęto budowę na zakupionych gruntach na Frysztackim Przedmieściu w Cieszynie.

15.11.1912
Otwarcie Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego w Cieszynie. Jego dy-rektorem został Leopold Widenka.

1.09.1937
Likwidacja Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego. W budynku utworzono Szkołę Pracy Społecznej pod kierunkiem dra Stanisława Tomiczka. Rok później
została ona przeniesiona do Bogumina.
W budynku przy ul. Frysztackiej 241 powstała Prywatna Szkoła Rzemieślnicza kierowana przez inż. Mariana Kosmalę.

Październik 1938
Na ul. Frysztackiej otwarto Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 4. pułku
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie.

Wrzesień 1939
Budynek przejęty przez wojska niemieckie.

Styczeń 1940 – grudzień 1942
Okupant niemiecki ulokował w budynkach szkolnych obóz dla wysiedlonych kolonistów niemieckich.

1.03.1943 – 31.03. 1945
Ponownie powołano do życia zakład wychowawczy dla moralnie zaniedbanej młodzieży niemieckiej.

3.05.1945
Po wyzwoleniu Cieszyna przez wojska radzieckie i polskie gmach szkoły zajęła
NKWD.

15.07.1945
Budynek odzyskali Polacy po wycofaniu się wojsk radzieckich. Śląski Szpital w Cie-szynie, który w czasie niemieckiej okupacji administrował zakładem, przekazał
obiekt doktorowi Ludwikowi Stolarzewiczowi w celu organizacji Liceum Spółdzielczego, którego był pierwszym dyrektorem.

1.09.1945
W budynku nr 241 powstało Gimnazjum Mechaniczno-Elektryczne pod kierownictwem inż. Mariana Dylskiego.

1947
Gimnazjum przekształcono w Liceum Mechaniczno-Elektryczne.

1948
Liceum Spółdzielcze zostało przeniesione na Plac Dominikański i włączone do Za-kładów Kształcenia Handlowego (pl. Londzina). Liceum Mechaniczno-Elektryczne przeniosło się do budynku głównego.
Z parterowej stodoły wzniesiono piętrowy gmach, który mieścił w sobie warsztat
mechaniczno-rolniczy oraz dwie ślusarnie.

1949
Otwarto pierwszą klasę Technikum Budowlanego.

1950
Pierwszy bal maturalny na ul. Frysztackiej. Odbył się on w auli głównego budynku.

Czerwiec 1951
Szkołę przekształcono w Technikum Mechaniczno-Elektryczne i przeniesiono na
Plac Kościelny 5, zaś Technikum Budowlane na Plac Dominikański. Dyrektorem
TME został Franciszek Czernik.

Rok szkolny 1951/52
Pierwszy rok pracy w gmachu na ul. Frysztackiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Jej dyrektorem został Jan Kotajny.
W tymże budynku na ul. Frysztackiej funkcjonowała także przez jeden rok prze-niesiona z Zamku Piastowskiego trzyletnia Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska
(wydział krawiecki), której dyrektorką była Maria Tyszka, a potem Anna Walkorz.

1954
Otwarto klasę traktorzystów mechaników. Przeprowadzono adaptację budynku
nr 241 na internat szkoły (remont i centralne ogrzewanie). Stajnię przebudowano
na garaż na ciągniki. Szkoła otrzymała nowy park maszynowy złożony z ciągników
Ursus i Zetor.

1955
Zmieniono nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Jej dyrektorem pozostał Jan Kotajny. Od tego roku wprowadzono
3-letni okres kształcenia zawodowego.

1956
Przeniesiono warsztaty elektryczne i obróbki mechanicznej z suteren budynku nr
239 (główny gmach szkoły) do nowej hali warsztatowej. W zwolnionych pomieszczeniach głównego budynku powstała jadalnia internacka.

1957
Utworzenie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Dyrektorem pozostaje Jan Kotajny.

wrzesień 1958
Szkoła została przeniesiona pod zarząd Ministra Oświaty.

1.05.1959
Ponownie zmieniono nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową.
1960/61
W budynku głównym przy ul. Frysztackiej 239 mieszczą się następujące typy szkół:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (od 1.09.1961).

Z bazy szkoły korzystają też 3 tzw. szkoły przyzakładowe, które podlegają zakładom przemysłowym:

 • Szkoła Cieszyńskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych „Celma”,1.
 • Szkoła Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi (CFN),2.
 • Szkoła Fabryki Farb i Lakierów.3.

1.09.1968
Zmiana nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących na Zasadniczą
Szkołę Zawodową Dokształcającą. Po śmierci dyrektora Kotajnego w 1970 roku
kierownictwo placówki na krótko przejął inż. Olesław Cywka, a następnie inż. Tadeusz Chwastek.

1.09.1972
Powołano do życia czteroletnie Liceum Zawodowe.

1.09.1973
ZSZ i LZ połączono w Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Cieszynie. Zespół przejął
akta następujących zlikwidowanych szkół:

 • Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechanicznego w Cieszynie,1.
 • Państwowej Szkoły Przemysłowej w Cieszynie,2.
 • Gospodarstwa Rolnego i Internatu Państwowego Liceum Spółdzielczego,3.
 • Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Cieszynie,
 • Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w Cieszynie,5.
 • Państwowej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym 6. w Cieszynie.

1974-1986
Funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Ferdynand Węglarzy, a następnie mgr Krysty-na Drobek (1986-94).

1988
Rozpoczęto budowę hali sportowej.

21.02.1992
Otwarcie hali sportowej.

1994-1998
Funkcję dyrektora ZSZ nr 1 w Cieszynie pełnił dr inż. Bogdan Ficek.

1996
Do budynku byłego internatu przeniesiono Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

1998-2003
Funkcję dyrektora ZSZ nr 1 w Cieszynie pełniła mgr Maria Barłóg.

2.09.2002
Decyzją Zarządu Powiatu Cieszyńskiego następuje zmiana nazwy szkoły z ZSZ nr
1 na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W skład zespołu wchodzą Liceum
Profilowane (3-letnie) i Szkoła Zawodowa (3-letnia).

2003-2007
Funkcję dyrektora ZSP nr 2 pełniła mgr inż. Mirosława Pitura.

3.02.2005
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął uchwałę o przeniesieniu ZSME do budynku
na ul. Frysztackiej 48.

1.09.2005
ZSME wprowadził się do budynku przy ul. Frysztackiej 48. Przez dwa lata szkoły
funkcjonowały jako dwa niezależne organizmy.

3.09.2007
Dochodzi do połączenia dwóch placówek. Powstaje Zespół Szkół Technicznych,
w skład którego wchodzą Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 3 oraz Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 2. Dyrektorem nowej placówki zostaje mgr inż. Anna Hernik.