Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Deklaracja dostępności

1. Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zst.cieszyn.pl

2. Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01

3. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-10-01

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

5. Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01

6. Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-10-01

7. Treści lub funkcje niedostępne:

Dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne i filmy nie spełniają wszystkich wymagań cyfrowych. Strona posiada przełączanie kontrastu i zmianę wielkości czcionki.

Dominująca część dokumentów tekstowych , tekstowo-graficznych i filmów została udostępniona przed  wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przykładamy wszelkich możliwych starań aby strona była dostępna dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

8. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

9. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

10. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Hławiczka , adres e-mail: sekretariat@zst.cieszyn.pl , telefon: 334798644.

11. Informacja zwrotna

Powyższą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

12. Postępowanie odwoławcze

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie, 43-400 ul. Frysztacka 48 Cieszyn

1. W przypadku, gdy Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

2. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

13. Dostępność architektoniczna

13.1 Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją dwa dostępne wejścia do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

13.2 Dostosowanie korytarzy

Do korytarzy prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

13.3 Dostosowanie schodów

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

13.4 Dostosowanie wind

Brak wind.

13.5 Dostępność pochylni

Brak pochylni.

13.6 Dostępność platform

Brak platform.

13.7 Dostępność informacji głosowych

Brak. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

13.8 Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

13.9 Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

13.10 Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13.11 Dostępność tłumacza języka migowego

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

14. Dodatkowe informacje

W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do budynku, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 334798644 lub mailowy na adres sekretariat@zst.cieszyn.pl celem ustalenia obsługi interesanta w dogodny sposób.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty