Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Młodociani pracownicy

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 - USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

§ 55 Tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

1. Nieobecności ucznia – pracownika młodocianego wymagają przedłożenia druku ZUS ZLA. Pracownicy młodociani, chcąc usprawiedliwić swoją nieobecność zwolnieniem innym niż wystawione na druku ZUS ZLA, winni najpierw uzyskać na nim akceptację swojego pracodawcy.

2. Zwolnienie ucznia z części zajęć edukacyjnych w danym dniu może nastąpić w wyjątkowych przypadkach wyłącznie po przedłożeniu przez ucznia zwolnienia z zajęć, wpisanego w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym przed opuszczeniem zajęć przez ucznia.

3. Uczeń przedkłada zwolnienie z zajęć wychowawcy oddziału, a w przypadku jego nieobecności nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne, z których uczeń ma zostać zwolniony.

4. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole przekazuje się wychowawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni nauki szkolnej od dnia ustania przyczyny nieobecności.

5. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia może być również zaświadczenie instytucji potwierdzające obecność ucznia poza szkołą w trakcie zajęć szkolnych.

6. Usprawiedliwienia przyjmuje i zatwierdza wychowawca oddziału.

7. Wychowawca może nie usprawiedliwić nieobecności, gdy zachodzą uzasadnione podejrzenia nieprawdziwości usprawiedliwienia oraz inne uzasadnione przyczyny. O nieusprawiedliwieniu wychowawca zawiadamia niezwłocznie ucznia, rodziców i dyrektora.

8. Od decyzji wychowawcy uczniom oraz rodzicom  przysługuje, w ciągu trzech dni, odwołanie do dyrektora. Dyrektor rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni.

9. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty